Wyniki innowacyjnych badań spalin w Krakowie

Kraków jako pierwsze miasto w tej części Europy przeprowadził innowacyjne badania emisji spalin metodą teledetekcji. Podobne zostały zrealizowane w Londynie i Paryżu. Wyniki są jednoznaczne: największe przekroczenia norm pochodzą z prywatnych autobusów.

Badania zostały zrealizowane w czerwcu 2019 r. Urządzenie pomiarowe badało skład wyziewów z samochodów pod kątem szkodliwych substancji tj. dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory czy cząsteczki stałe PM. Firma realizowała pomiary na Alejach Trzech Wieszczów i na ul. Księcia Józefa.

Wyniki pokazują, że największe emisje pochodzą z silników diesla dla norm mniejszych od EURO 6. Największe z silników benzynowych dla norm mniejszych od EURO 4. Największe przekroczenia norm pochodzą z prywatnych autobusów.

Miasto Kraków zwróci się z apelem do rządu o opracowanie programu rządowego wyznaczającego normy emisji w prywatnym transporcie publicznym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż autobusy komunikacji zbiorowej Euro 6 spełniają rygorystyczne normy Euro w przypadku emisji NOx, HC, cząsteczek stałych PM. Średnie emisje substancji toksycznych z pojazdów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów prywatnych i ciężarówek przekraczają normy Euro w znacznie większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku autobusów komunikacji miejskiej.

Badania pojazdów przekraczających normy mogą pozwolić ustalić przyczyny przekraczania norm którymi mogą być np.: niesprawność pojazdu, usunięte lub wyłączone systemy oczyszczania spalin. Należy także przedsięwziąć kroki pozwalające odpowiedzieć na pytanie dlaczego odchylenia od norm Euro dla wielu rodzajów pojazdów są znacznie większe od emisjii z autobusów miejskich. Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy to także np.: niewłaściwe serwisowanie prywatnych i firmowych pojazdów, usunięte lub deaktywowane systemy oczyszczania spalin, brak okresowych przeglądów technicznych, wysokie progi dla emisji pojazdów określone w ustawie PRD, niewykonywanie pomiarów lub lekceważenie wyników pomiarów emisji spalin przez pracowników SKP wykonujących okresowe badania techniczne. Weryfikacja posiadania przez badane pojazdy ważnych badań technicznych oraz okresu, który upłynął od momentu okresowego badania technicznego do momentu badania emisji spalin, może pozwolić wyciągnąć kluczowe wnioski. Na bazie zebranych danych możliwe jest także przeprowadzenie analizy na jakich stacjach kontroli pojazdów badane były pojazdy z wysoką emisją spalin.

Urządznia RSD dają możliwość starostom sprawującym nadzór nad SKP do weryfikacji czy podległe im SKP wykonują właściwie swoje obowiązki w zakresie kontroli emisji spalin podczas okresowego badania technicznego. Tego typu analizy pozwalają ujawić wpływ jakości badań technicznych na ewentualny zły stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach Krakowa.

Zdalne pomiary emisji spalin prowadzone w sposób ciągły mogą być wykonywane w celu określenia, które pojazdy spełniają określone normy i mogą wjeżdżać do tzw. stref czystego transportu. Odczyty z pomiarów prowadzonych w sposób ciągły mogą być wykorzystane przez jednostkę wydającą specjalne naklejki na szybę poświadczające czystość spalin i możliwość wjazdu do strefy czystego transportu.

W przypadku pojazdów zmierzonych w normalnym ruchu ulicznym, gdzie emisja spalin jest zgodna z odpowiednią normą dla danego pojazdu, jednostka odpowiedzialna za wydawanie naklejek wydaje specjalną plakietkę (za opłatą lub bez) potwierdzającą czystość spalin w danym pojeździe. Pojazdy, które w trakcie normalnego ruchu ulicznego nie zostały zarejestrowane, muszą się udać na badanie kontrolne potwierdzające spełnienie normy emisji spalin. Wydaje się być społecznie uczciwe zabronienie wjazdu do stref czystego transportu pojazdów nie spełniających odpowiednich norm – takie działanie skłoni właścicieli pojazdów w niewłaściwym stanie technicznym do podjęcia działań usprawniających pojazdy z wysoką emisją spalin.

Zdalne pomiary emisji spalin w skali całego kraju mogą wpłynąć na znaczną poprawę jakości powietrza w Polsce. Wpływy do budżetu z mandatów wystawionych kierowcom poruszającym się niesprawnymi autami mogą pozwolić na finansowanie programów zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Pobierz - Badania-spalin-Krakow_final.pdf - 2.52MB

Pobierz - Krakow-MC_polish_v5.pdf - 2.21MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności