System Informacji Miejskiej po nowemu!

Jeszcze w tym roku pojawią się w Mieście pierwsze elementy Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w ramach serii pilotażowej. SIM w Krakowie ma za zadanie uporządkować informacje o przestrzeni publicznej i ułatwić poruszanie się po Mieście mieszkańcom, ale także osobom je odwiedzającym. Informacja Miejska podniesie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz turystów, jak również usprawni szeroko rozumianą komunikację. Pilotaż systemu obejmie obszar w sąsiedztwie DH Jubilat i Wawelu. 

fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Prace nad Systemem Informacji Miejskiej trwają od 2017 roku kiedy
to ogłoszono konkurs na koncepcję dla Krakowa. Konkurs wygrało Towarzystwo Projektowe i Para Buch, którzy w listopadzie 2018 roku przekazali Urzędowi Miasta ogólną koncepcję SIM. Krakowski System obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, tablice z nazwami ulic, plac, rond, tablice informacji drogowej kierujące
do dzielnic  
oraz najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, tablice z informacjami o patronie ulicy, 
a także szereg elementów oznakowania turystycznego. Zarząd Transportu Publicznego przejął zadanie realizacji SIM w kwietniu 2019 roku, koncepcja została uszczegółowiona i trwały prace związane z pilotażem, którego realizacja opóźniła się przez pandemię COVID-19. ZTP po przeprowadzeniu dialogu technicznego i dwuczęściowego postępowania przetargowego zawarł umowy na wykonanie nośników w ramach pilotażu z dwójką wybranych w przetargu wykonawców: firmą UTAL
oraz Studiem Reklamy Faster. Prace projektowe zostały ukończone, trwa pozyskiwanie przez wykonawców potrzebnych zgód.  

Po montażu nośników serii pilotażowej w terenie kolejnym etapem,
w pierwszym kwartale 2021 roku, będą konsultacje społeczne Systemu.
Po przeprowadzeniu konsultacji i ewentualnych korektach, System Informacji Miejskiej zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa. Po akceptacji Rady Miasta rozpocznie się jego sukcesywne wdrażanie
w Mieście, którego harmonogram uzależniony jest od przewidzianych środków w budżecie Miasta na realizację zadania. Więcej informacji o pilotażu SIM i elementach realizowanych w jego ramach znajduje się w folderze informacyjnym

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności