Rower publiczny. Rozpoczynamy dialog techniczny

W przestrzeni miejskiej Krakowa od 1 stycznia 2020 roku brakuje istotnego elementu systemu transportowego – roweru publicznego Wavelo. Koncesjonariusz, który oferował usługę wynajmu jednośladów, po 3,5 roku postanowił zaprzestać świadczenie usługi. W konsekwencji Zarząd Transportu Publicznego wypowiedział umowę, jednocześnie przygotowując niezbędne formalności do rozpoczęcia dialogu technicznego, czyli rozmów zmierzających do pozyskania informacji uwzględniających aktualne uwarunkowania rynkowe. Dialog techniczny pozwoli nam zoptymalizować zakres i warunki realizacji, jak się okazało, trudnego przedsięwzięcia zbudowania i prowadzenia wypożyczalni rowerów.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenia warunków umowy.

W ramach dialogu technicznego chcemy pozyskać informacje pomocne w ustaleniu:

  1. trybu realizacji zamówienia (koncesja na usługi z dopłatą, przetarg nieograniczony);
  2. szczegółowej identyfikacji kosztów udzielenia zamówienia publicznego, kwestii określenia ewentualnych ryzyk kontraktowych, optymalnego ich rozkładu pomiędzy strony umowy i analizy możliwych sposobów ich ograniczenia;
  3. skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące na danym rynku podmioty świadczące określonego rodzaju dostawy, usługi;
  4. zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie związanej z planowanym przedsięwzięciem;
  5. warunków udziału w postępowaniu;
  6. kryteriów oceny ofert;
  7. modelu wynagrodzenia;
  8. okresu realizacji przedsięwzięcia.

Ważną informacją dla zainteresowanych podmiotów jest fakt, że udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem koniecznym dla ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie udzielane przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Podmioty zainteresowane udziałem powinny złożyć dokumenty zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ZTP.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności