Informacje dotyczące przystanków na terenie Miasta Krakowa

Na terenie Miasta Krakowa zlokalizowanych jest ponad 1800 przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.

Pod kątem dostępności można je podzielić na dwie grupy:

Ponadto na terenie Krakowa znajdują się także przystanki i dworce komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków. Warunki korzystania z tych przystanków oraz stawki wnoszonych opłat zostały określone przez właścicieli w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, dostępnych dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób z podziałem na przystanki i dworce zarządzane przez Gminę Miejską Kraków oraz przez właścicieli prywatnych:

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

  • Wykaz dworców i przystanków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem bądź zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków, określonych zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. 5 i 7 oraz art. 16 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 6 grudnia 2010r.

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej przez właściciela lub zarządzającego.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności