Konsultacje nowego Systemu Informacji Miejskiej

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych

Celem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. Zintegrowany system ma istotne znaczenie w zakresie odnajdywania drogi, przekazywania informacji o mieście, podnoszenia bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększania płynności ruchu samochodowego. Równie ważne jest budowanie identyfikacji przestrzeni miejskiej oraz przywołanie lokalnej tradycji. SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego. Koncepcja SIM została wyłoniona w konkursie projektowym rozpisanym przez Urząd Miasta Krakowa w 2017 roku, zaś jego wdrażanie dwa lata później zostało przekazane Zarządowi Transportu Publicznego (ZTP). Autorami zwycięskiej koncepcji SIM są projektanci z Towarzystwa Projektowego oraz Para Buch. Dzięki zastosowaniu współczesnej grafiki, wzornictwa i materiałów wprowadzane rozwiązania dobrze współistnieją zarówno z zabytkową substancją, jak i współczesną architekturą, jednocześnie podnosząc jakość przestrzeni publicznej. Nowy SIM podkreśla także unikatowość przestrzeni miejskiej Krakowa, a przy tym jego dziedzictwo kulturowe. Obecnie w sąsiedztwie Wawelu trwa pilotaż Systemu, a 19 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące SIM.

W 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa powrócono do tematu opracowania zasad i wymagań związanych z informacją miejską w Krakowie i wprowadzenia spójnego systemu informacji na kształt systemów działających w innych dużych miastach Polski. Podjęto działania mające na celu stworzenie szczegółowych wytycznych do zorganizowania konkursu na opracowanie projektu SIM dla Krakowa, którego przeprowadzeniem zajął się Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Konkurs miał charakter otwarty i dwuetapowy. Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 34 wykonawców. Wybranych zostało pięciu finalistów, którzy w drugim etapie opracowali koncepcję SIM dla Krakowa. Sąd konkursowy pod przewodnictwem dr Anny Myczkowskiej-Szczerskiej z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy udziale dr Agnieszki Łakomej – Plastyk Miasta Krakowa, Magdaleny Doksy-Tverberg – zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz ekspertów w zakresie wzornictwa z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademii Sztuki w Szczecinie wybrał zwycięzcę konkursu, którym został zespół autorów z Towarzystwa Projektowego i Para Buch, otrzymując zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwycięska koncepcja stanowiła podstawę do wypracowania wzorcowego rozwiązania w skali całego miasta. Koncepcję zaprezentowano na debacie, podczas której padło wiele propozycji, branych pod uwagę przy dalszym projektowaniu. W grudniu 2017 roku została zawarta umowa z Towarzystwem Projektowym na wykonanie pełnego projektu SIM. W propozycji projektowej uwzględniono zarówno wymagania ruchu pieszego i kołowego, jak również potrzeby turystyki masowej. W listopadzie kolejnego roku oddana została przez wykonawców dokumentacja wizualna i techniczna projektu oraz zaprezentowane zostały modele imitacyjno-funkcjonalne wykonane według projektu. W 2019 roku zadanie wdrażania SIM zostało przekazane do ZTP, który zawarł umowę z Towarzystwem Projektowym na uszczegółowienie koncepcji – prace zostały ukończone w marcu 2020 roku. Opracowany SIM jest złożonym przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym wiele obszarów i służb miejskich. Finalna wersja księgi (manuala) SIM zawiera katalog przeszło dwudziestu nośników, w skład których wchodzą: tablice ulicowe, adresowe, zarządców budynków, moduły informacyjne elewacyjne i pulpitowe o patronach ulic i obiektach historycznych, tablice toalet miejskich, informacja kierunkowa dla pieszych w formie tablic i totemów, punkty informacyjne z mapą najbliższego otoczenia, opisem historii danego miejsca czy trasy turystycznej, mapy wielkoformatowe, mapy osiedlowe, tablice stanowisk Kiss and Ride i Bike and Ride, totemy Park and Ride, Kiss and Ride BUS, totemy przystankowe tramwaju wodnego, tablice informacji drogowej: kierunkowe oraz wjazdowe do dzielnic, a także tablice wjazdowe do miasta.

– Pierwsza podstawowa zasada SIM wynika z wyjątkowego układu przestrzennego Krakowa, gdzie historyczne centrum tworzone przez Rynek Główny i Stare Miasto w obrębie Plant jest obecnie dalej funkcjonującym centrum współczesnego miasta. Znak Centrum zaadaptowany w SIM z identyfikacji wizualnej miasta ma więc znaczenie orientujące i kierunkujące. Pojawia się on totemach kierunkowych oraz punktach informacyjnych – informują Grzegorz Niwiński i Jerzy Porębski, projektanci nowego SIM. Oprócz znaku SIM ważnym elementem jest herb Krakowa, który umieszczony jest na większości elementów, w tym na słupkach ulicowych. Projekt nowego SIM konsekwentnie stosuje zasady typograficzne i kolorystyczne na obszarze całego miasta. Tłem tablic ulicowych, adresowych i zarządców budynków jest kolor beżowy z literą w kolorze szarobrązowym. Kolorystyka grafiki większości pozostałych elementów jest inwersją powyższej zasady – na szarobrązowym tle eksponowane jest liternictwo jasne zbliżone do tła tablic ulicowych i adresowych. Kolorystyka SIM nawiązuje do barw krajobrazu miejskiego Krakowa, a także do historycznych tablic ulicowych i adresowych w Krakowie, wprowadzonych w II połowie XIX wieku. Wprowadzono wówczas jednolite dla całego miasta kolory tabliczek z nazwami ulic i tabliczek orientacyjnych z numerami domów: litery i cyfry koloru czarnego, tło białe, obwódki tablic niebieskie. Pomimo wprowadzania w okresie międzywojennym wzoru tablic z inwersją kolorów biały wzór tablic był aktualny jeszcze w okresie okupacji. Piaskowa kolorystyka tablic nowego SIM nawiązuje także do historycznych tablic kamiennych spotykanych na Starym Mieście. Wybrane barwy SIM wpisują się w zabytkową architekturę, ale współgrają dobrze też z architekturą współczesną, zapewniając jednocześnie odpowiednią czytelność i kontrast. Dodatkowym kolorem jest kolor czerwony, który pojawia się na tablicach ulicowych i adresowych w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto. Nowy krakowski SIM budowany jest w oparciu o rodzinę krojów pisma Kievit, która charakteryzuje się czytelnością i ekonomicznością. Krój ten jest współczesny, ale dobrze wpisuje się także w historyczny kontekst.

Tradycja i bogata historia Krakowa są jego największym atutem. Istotnym elementem SIM, podkreślającym przywiązanie do tradycji i historii jest umieszczanie na tablicach ulicowych, prócz nazw dzielnic samorządowych, nazw obszarów historycznych. Bazują one na nazwach dzielnic katastralnych funkcjonujących w latach 1867-1951 i jednostek katastralnych utworzonych w następstwie przyłączenia do Krakowa po okresie likwidacji podziału miasta na dzielnice katastralne. Są to nazwy, które dalej istnieją w świadomości mieszkańców i są przez nich na co dzień wykorzystywane, np. Kazimierz, Tyniec, Kurdwanów, Mydlniki czy Łęg. Opisywanie w przestrzeni publicznej tradycji miasta buduje więź jego mieszkańców oraz tworzy warunki do rozwoju turystyki. Nośnikami zwiększającymi tożsamość mieszkańców z danym obszarem są punkty informacyjne z opisem historii danego miejsca, a także moduły informacyjne z biogramem patrona ulicy czy placu.

Większość z zawartych w projekcie SIM nośników została przetestowana podczas serii pilotażowej, którą poprzedził dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami SIM. Celem pilotażu jest przetestowanie i prezentacja gotowych nośników SIM mieszkańcom miasta i turystom oraz zebranie niezbędnego doświadczenia do dalszego wdrażania Systemu. Pilotaż zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku w okolicach Wawelu i DH Jubilat, tj. na ul. Powiśle, pl. Kossaka, fragmencie ul. Zwierzynieckiej, Podzamcze i al. Krasińskiego. – Obszarem pilotażowym zostały okolice Jubilatu, tj. dawna dzielnica katastralna Nowy Świat, z racji na swoje łatwo dostępne położenie w centrum miasta i możliwość przetestowania większości rodzajów nośników ze względu na obecność głównych arterii komunikacyjnych, mniejszych ulic, placów, mostu, bulwarów oraz atrakcji turystycznych. Na obszarze pilotażowym pojawiło się łącznie 96 nośników, w tym podświetlana mapa wielkoformatowa, podświetlany punkt informacyjny o pl. Na Groblach oraz szereg tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, zarządców budynków oraz tablic informacji pieszej i drogowej – informuje Krystian Banet z ZTP, kierujący pracami Działu Systemu Informacji Miejskiej, który jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie SIM w Krakowie. – Na obszarze pilotażowym mieszkańcy mogą zobaczyć jak nowe nośniki SIM wyglądają w rzeczywistości i jak prezentuje się mały fragment miasta z ujednoliconym oznakowaniem miejskim. Porządkowanie przestrzeni miejskiej jest jednym z głównych celów nowego SIM. Należy przy tym zaznaczyć, że zdemontowane z obszaru pilotażowego nośniki będą dalej dostępne w przestrzeniach muzealnych Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Elementy przekazane do muzeum zostaną zaprezentowane po remoncie obiektu na wystawie prezentującej jak na przestrzeni lat kształtowała się informacja miejska w Krakowie – komentuje Magda Rutkowska, Dyrektor ds. Rozwoju ZTP.

Kolejnym etapem są konsultacje społeczne. SIM planowany jest do wdrażania na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków, stanowiąc ważny element informacji oraz krajobrazu miasta. Istotna jest społeczna akceptacja zaprezentowanego Systemu oraz wzbudzenie poczucia lokalnej identyfikacji z nim. Konsultacje potrwają od 19 lutego do 12 marca br. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem SIM, który zostanie udostępniony na stronie internetowej ztp.krakow.pl. Tam również umieszczony będzie skrócony folder informacyjny, w którym znajdują się szczegółowe informacje o pilotażu. Podczas konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, a także podczas otwartego spotkania, w którym wezmą udział projektanci nowego SIM. Więcej informacji o konsultacjach społecznych i terminach można będzie znaleźć wkrótce na stronie internetowej ZTP oraz obywatelski.krakow.pl.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności