Bilety wolnej jazdy

Kto może go otrzymać?

Bilet wolnej jazdy –  zapis na elektronicznej karcie KKM (Krakowskiej Karcie Miejskiej), potwierdzający imienne uprawnienie do przejazdów bezpłatnych pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) na liniach dziennych i nocnych w strefie biletowej „I” Miasto Kraków oraz trzech strefach biletowych „I+II+III” Aglomeracja.

Przejazdy bezpłatne w Komunikacji Miejskiej w Krakowie wykonywać mogą:

1. Na podstawie uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.):

Lp.Osoby uprawnionePodstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
1.Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życiaOświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
2.Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów
oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca.
Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej
lub ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), zlokalizowanej w obszarze objętym integracją międzygminną2, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
3.Dzieci i młodzież objęta programem
pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
Krakowska Karta Rodzinna w formie spersonalizowanej karty elektronicznej z zapisem biletu wolnej jazdy
4.Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia
Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie karty elektronicznej, na okres 1 roku(uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności wydanego biletu)
5.Wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
 oraz dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczychzamieszkujący/e na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną
Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres 1 roku
5a.Dzieci niepełnosprawne i inni członkowie rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie tych placówekKrakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej
6.Dzieci do ukończenia 18 roku życia niepełnosprawne z powodu:schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego,lub schorzeń narządu wzroku,lub schorzeń narządu ruchu,lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:- „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i”wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”-„10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a”
7.Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje:- z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego- wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświatowej lub innej placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrzebą kształcenia specjalnego
z uwagi na niepełnosprawność a dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę i adres placówki
oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia 
8.Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie,
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
9.Osoby ze schorzeniem narządu wzroku wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździeLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie,
z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
10.Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą:umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidztwaLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie
z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
11.Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościLegitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
12.Osoby, które ukończyły 70 lat życiaDokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku
i tożsamości osoby uprawnionej
13.Osoby, które oddały bezpłatnie:- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,- co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobietyLegitymacja potwierdzająca nadanie odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” za oddanie 15/18 litrów krwi lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwa wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
14.Osoby posiadające status represjonowanego z powodu represji wojennych i okresu powojennegoLegitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
15.Działacze opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
16.Obywatele polscy poszkodowani przez
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
17.Osoby upoważnione do: kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK podczas wykonywania czynności służbowychImienny identyfikator uprawniający do: przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK
18.Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w KrakowieLegitymacja pracownicza MPK S.A.
19.Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjne w pojazdach KMKBilet wolnej jazdy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej
20.Pasażerowie odbywający podróż środkami KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku
21.Osoby posiadające status weterana poszkodowanegoLegitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Obrony Narodowej
22.Zasłużeni Dawcy PrzeszczepuLegitymacja potwierdzająca nadanie odznaki “Zasłużony Dawca Przeszczepu”
z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
 1. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej

 2. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

Osoby posiadające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, wymienione w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 5a – 6, Lp. 8-11, Lp. 13-14 i Lp. 22 mogą, po udokumentowaniu uprawnienia, uzyskać imienny bilet wolnej jazdy, zapisany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres zgodny z ważnością dokumentów potwierdzających uprawnienie. W przypadkach wymienionych w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 6, 8-9 bilet wolnej jazdy zawiera specjalne oznaczenie potwierdzające uprawnienie dla opiekuna/przewodnika.

Osobom wymienionym w punkcie II w tabeli w poz. Lp. 1 lub Lp. 2 korzystającym z imiennego biletu okresowego miesięcznego, które w okresie ważności biletu kończą 16 lub 24 rok życia uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu.

2. Na podstawie innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego:

Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
1.Posłowie i senatorowieLegitymacja poselska lub senatorska [w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]
2.Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiejKsiążeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]
3.Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych [(Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)]

Do obszaru objętego integracją międzygminną należy 16 gmin, które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – są to gminy: Biskupice Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na KKM, po udokumentowaniu spełnienia wymaganych warunków, wydawane są:

 • w budynku MPK S.A., ul. Św. Wawrzyńca 13, pok. 14 w dniach: pn. w godz. 8:00-16:00, wt.-pt. w godz. 7:00-15:00 (tel. 12 19 150)
 • w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w dniach: pn.-pt. w godz. 9:00 – 19:00 (tel. 12 19 150)

Imienna karta KKM (spersonalizowana, ze zdjęciem) wydawana jest bezpłatnie:

 • osobom otrzymującym kartę KKM po raz pierwszy (wcześniej nie zarejestrowanym w systemie),
 • osobom posiadającym kartę KKM wydaną wcześniej (bez zdjęcia) razem z legitymacją do biletu okresowego (której okazywanie jest wymagane w czasie kontroli).

Za powtórne i każde kolejne wydanie karty KKM np. w przypadku jej zagubienia, pobierana jest opłata w wysokości 8,00 zł.

Bezpłatne przejazdy dla dzieci, uczniów i studentów z rodzin wielodzietnych

Uprawnienie obejmuje:

I. Dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, tj. rodzin 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice/rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta Krakowa.

Uprawnione dzieci okazują w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną z Krakowską Kartą Miejską z zapisem Biletu wolnej jazdy.

Aktualnie Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną ze spersonalizowaną Krakowską Kartą Miejską wydaje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godz. 7.40 do godz. 15.30. 

Procedura złożenia wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się tutaj. Więcej informacji na http://kkr.krakow.pl 

II. Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta Krakowa (nie uczestniczących w programie KKR3+) oraz z terenu gmin objętych integracją międzygminną*. W tej procedurze za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę zamieszkującą na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną, w której rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Bilety wolnej jazdy z tego tytułu, po dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków, wydaje MPK SA:

 • w siedzibie MPK przy ul. Wawrzyńca 13, pokój 22 w godz. 7:00 – 14:00 
 • (tel. 12 19 150),
 • w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 – 19:00 (tel. 12 19 150).

Warunkiem wydania biletów wolnej jazdy dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej jest:

A. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej 3+, w szczególności:  

 • w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dla potwierdzenia kontynuowania nauki: ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury lub zaświadczenia wydanego przez szkołę lub uczelnię potwierdzającego kontynuowanie nauki lub ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card) lub Karty EURO26 Student lub Karta EURO<26 Student,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga. Dla potwierdzenia statusu rodziny wielodzietnej w miejsce aktów urodzenia można przedłożyć Karty Dużej Rodziny, wydane dla co najmniej trójki dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony). 

B. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów, które pozwolą na ustalenie miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej (tj. czy miejscem faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Kraków lub jedna z gmin objętych integracją międzygminną,tym, że nie jest wymagane zamieszkiwanie wspólne. 

I. Podstawowym środkiem dowodowym są dowody osobiste rodziców/opiekuna oraz innych pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, potwierdzające zameldowanie członków rodziny na pobyt stały.

II. W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w obszarze integracji bez zameldowania stałego wymaga się złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie, (wzór oświadczenia) o miejscu zamieszkania osób, stanowiących rodzinę wielodzietną. Oświadczenie mogą składać: rodzic/rodzice, w imieniu swoim i dzieci (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego dzieci). Dodatkowo, konieczne jest okazanie innych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w miejscu zgłoszonym w oświadczeniu, w szczególności może to być:

 • zeznanie podatkowe PIT (I strona) lub deklaracja ZAP-3 rodzica/opiekuna prawnego, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (zawierające oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną),
 • zaświadczenie MOPS lub PCPR, potwierdzające, że rodzina zamieszkuje w Krakowie lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną i jest objęta pomocą społeczną (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oświadczenia),
 • aktualne rachunki wystawione na jednego z członków rodziny np.: za energię elektryczną, wodę, telefon, innego rodzaju umowy, abonamenty, korespondencja adresowana imiennie do osoby zainteresowanej i doręczana za pomocą podmiotów profesjonalnych (takich jak np.: Poczta Polska, firmy kurierskie),
 • legitymacje szkolne/przedszkolne, lub studenckie dzieci z wpisem miejsca zamieszkania,
 • dowody osobiste członków rodziny ze wskazanym miejscem zameldowania mogą być pomocne w potwierdzeniu miejsca zamieszkiwania jednakże pojęcie miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania nie są tożsame. 

Uwaga:Przy wydawaniu biletów wolnej jazdy dla dzieci, które miały wydany bilet wolnej jazdy w roku poprzednim a ich rodzina nadal posiada status rodziny 3+, nie wymaga się udokumentowania miejsca zamieszkiwania.

Jeżeli w kolejnym roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania, ukończenia 24 lat lub nie kontynuowania nauki po ukończeniu 18 roku życia przez niektóre z dzieci rodzina przestanie spełniać warunki do stanowienia rodziny wielodzietnej 3+, pozostałe dzieci utracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

Po udokumentowaniu uprawnienia bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej otrzymują:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, 
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa do ukończenia 24 roku życia,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia. 

Uprawnienie do uzyskania Biletu wolnej jazdy ustalane jest na dzień jego wydania. 

 * Wykaz gmin znajdujących się w obszarze objętym integracją międzygminną na podstawie zawartych Porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego:

 • Zabierzów
 • Liszki
 • Czernichów
 • Skawina
 • Świątniki Górne
 • Mogilany
 • Wieliczka
 • Kocmyrzów-Luborzyca
 • Michałowice
 • Zielonki
 • Iwanowice
 • Skała
 • Wielka Wieś
 • Niepołomice
 • Słomniki
 • Biskupice

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności