Gdzie i w jaki sposób kupić bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Bilety do kasowania jednoprzejazdowe, grupowe, czasowe, rodzinne weekendowe można nabyć:

 • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) – punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
 • w punktach sprzedaży biletów KMK: PSB
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
  • we wszystkich pociągach tramwajowych – gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu;  
  • w autobusach – gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu,

UWAGA! Drzwi wejściowe do pojazdu, w pobliżu których znajduje się automat biletowy są oznaczone umieszczonym nad nimi napisem AUTOMAT BILETOWY z piktogramem informującym o sposobie zapłaty (moneta lub karta płatnicza).
Bilet zakupiony w automacie w pojeździe uprawnia do przejazdu pod warunkiem skasowania.

Bilety okresowe można nabyć:

 • w stacjonarnych automatach  biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej), w formie zapisu na karcie KK lub KKM – wniesienia opłaty za bilet można dokonać w automacie (gotówką lub kartą płatniczą), 
 • w stacjonarnych automatach biletowych MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej) w formie zapisu na karcie MKA) jak otrzymać MKA, – wniesienia opłaty za bilet można dokonać w automacie (gotówką lub kartą płatniczą) lub przez internet – z wymogiem aktywacji w automacie obsługującym karty MKA lista automatów MKA,
 • w aplikacjach: iMKA, mKK i mKKM
 • w Punktach Sprzedaży Biletów:  lokalizacje PSB 
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA 
 • przez Internet http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet – aktywacja w automacie obsługującym karty KKM lista automatów KKM

Informacja dla pasażerów korzystających z automatów.

SPRAWDŹ ZANIM KUPISZ BILET!

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w automatach biletowych zmienił się układ przycisków. Pojawiły się dodatkowe opcje do wyboru i zmienił się przede wszystkim sposób kupowania biletu okresowego. Do tej pory po włożeniu karty użytkownik miał do dyspozycji m. in. przycisk “Przedłużenie”, który automatycznie przedłużał czas ważności biletu o 30 dni. Od teraz przy każdym zakupie biletu okresowego trzeba samemu wybrać datę, od której dany bilet ma być aktywny.

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-3 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z  Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (oraz dodatkowo ze zdjęciem) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA) lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Bilety zintegrowane

czasowy WSPÓLNY 70 minutowy można zakupić: w automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych, w Punktach Sprzedaży Biletów PSB, aplikacji iMKA oraz w pociągach Kolei Małopolskich (KMŁ).

okresowe:  Informacja na temat sprzedaży znajduje się w zakładce Bilet zintegrowany

Zakup biletów z płatnością przelewem:

 • bilety do kasowania lub okresowe na okaziciela – zamówienia składane  w Punkcie Sprzedaży Biletów:

Podmioty zainteresowane dokonywaniem płatności przelewem powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie lub dostarczyć do ZTP, ul. Wielopole 1, pok. nr 109/110, I piętro. Wydanie biletów następuje po złożeniu zamówienia wartościowo – ilościowego w sposób określony w § 3 umowy. Miejsce odbioru: wskazany Punkt Sprzedaży Biletów (w przypadku dużych zamówień termin odbioru biletów wymaga uzgodnienia z PSB).

wzór umowy    Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach!!!

 • bilety do kasowania oraz okresowe – zamówienie składane przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków: 

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie wartościowo-ilościowe należy składać na formularzu.

 • bilety okresowe imienne – zamówienia przesyłane kanałem elektronicznym:  

Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z jednym zpodanych poniżej wzorów. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych), następnie wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie. Umowę można też przynieść osobiście do ZTP (ul. Wielopole 1, pok. nr 109/110, I piętro). Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 3 pkt. 1-4 umowy dokonywana jest rejestracja sprzedaży biletów na rzecz osób wymienionych w złożonym zamówieniu. 

imienne bilety miesięczne wzór umowy

imienne bilety sieciowe specjalne (co najmniej 30 sztuk) wzór umowy

Zakup przez organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) kolorem czerwonym w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy, ilości hologramów (min. 100 szt. lub wielokrotność 100 szt. – 100, 200, 300…). Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do umowy. Umowę z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać umowę przez osobę upoważnioną oraz odesłać umowę z Załącznikiem nr 1 na adres ul. Wielopole 1, 31-072, pok. nr 109/110, I piętro. Umowę z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do ZTP na wyżej wymieniony adres. Prosimy o dostarczenie umowy około 2 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

wzór umowy

Zakup przez organizatorów/Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie należy składać na poniższym formularzu zamówienia.

Zamówienie należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) kolorem czerwonym w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy, ilości hologramów (min. 100 szt. lub wielokrotność 100 szt. – 100, 200, 300…). Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do zamówienia. Zamówienie z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać zamówienie przez sobę upoważnioną oraz odesłać zamówienie z Załącznikiem nr 1 na adres ul. Wielopole 1, 31-072, pok. nr 109/110, I piętro. Zamówienie z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do ZTP na wyżej wymieniony adres. Prosimy o dostarczenie zamówienia około 2 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

wzór zamówienia

JAK OTRZYMAĆ KRAKOWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ (KKM)?

To proste,

Krakowska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie przy pierwszym zakupie biletu okresowego.

Krakowska Karta Miejska (KKM) jest elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu KKM należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Biletów i dokonać po raz pierwszy zakupu biletu okresowego otrzymując jednocześnie bezpłatną kartę KKM.

Do 31 grudnia 2012 roku wydawana karta KKM (nie dotyczyło kart na okaziciela) była kartą niespersonalizowaną (bez zdjęcia) dlatego równocześnie Klient otrzymywał imienną legitymację do biletu okresowego ze zdjęciem. Pasażer posługujący się tego rodzaju kartą KKM (niespersonalizowaną, bez zdjęcia), z zapisanym na niej biletem okresowym, powinien w czasie podróży mieć tę legitymację przy sobie i w przypadku kontroli biletowej okazać ją kontrolerowi wraz z kartą KKM.

KORZYSTNA ZMIANA

Od początku 2013 roku wydawane są wyłącznie spersonalizowane karty KKM, ze zdjęciem pasażera umieszczonym na karcie (nie dotyczy kart na okaziciela).

wzór spersonalizowanej karty KKM:

Chcąc dokonać pierwszego zakupu biletu okresowego trzeba zgłosić się do wybranego PSB i tam:

 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM (a w przypadku zakupu biletu okresowego ulgowego także ważny dokument uprawniający do zniżki)
 • przedłożyć zdjęcie

Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. Pasażer, który korzysta ze spersonalizowanej KKM, jako nośnika biletu imiennego, nie ma obowiązku okazywania kontrolerom takiej legitymacji.

Dlatego wymiany karty na spersonalizowaną może dokonać bezpłatnie każdy dotychczasowy użytkownik systemu, który będzie chciał zrezygnować z okazywania w czasie kontroli „legitymacji” razem z KKM. W tym celu należy w PSB:

 • oddać wcześniej używaną KKM bez zdjęcia
 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM 
 • przedłożyć zdjęcie

Informacja o konieczności wypełnienia formularza

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w celu korzystania z imiennych biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie należy wypełniać obowiązujące wnioski o:

–  wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej (w tym dla dziecka),

zmianę numeru/-ów  linii biletu okresowego,

zwrot  biletu okresowego,

zapis biletu wolnej jazdy,

oraz w razie konieczności wypełniać formularz pełnomocnictwa.

Powyższe wynika z obowiązku realizacji przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

LOKALIZACJE PUNKTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW

ul. św. Wawrzyńca 13zamknięty do odwołania
Dworzec Autobusowy Czyżyny, ul. M. Medweckiego 15pn.-pt. od 9:00 do 17:00
Dworzec Autobusowy – ul. Powstańców Wielkopolskich 6 pn.-pt. od 9:00 do 17:00
Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)pn.-pt. od 11:00 do 19:00
ul. Podwale 3/5pn.-pt. od 11:00 do 19:00
Dworzec Tramwajowo-Autobusowy – Krowodrza Górka- ul. Krowoderskich Zuchów 8a                   pn.-pt. od 11:00 do 19:00
os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)pn.-pt. od 11:00 do 19:00

Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035

A JEŚLI KARTA ZAGINĘŁA LUB ZNISZCZYŁA SIĘ?

W przypadku, gdy karta KKM zostanie zgubiona lub zniszczona z winy użytkownika należy udać się do dowolnego Punktu Sprzedaży Biletów w celu otrzymania duplikatu karty wraz z ostatnio zakupionym biletem okresowym. Koszt takiej operacji wynosi 8 zł.

ZMIENIASZ DANE?

W momencie gdy zmieniają się dane osobowe w stopniu wymagającym również ich zmiany na karcie KKM należy udać się do dowolnego PSB w celu dokonania aktualizacji.

REKLAMACJA?

Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem telefonu 19150 (telefon czynny całą dobę, opłata za połączenie według stawki lokalnego operatora) lub wysyłać na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl

Procedura reklamacyjna może w niektórych przypadkach trwać do 10 dni roboczych.

DOŁADOWYWANIE KKM

tj. zakup biletu okresowego w formie zapisu na nośniku KKM

Kartę KKM można doładować we wszystkich Punktach Sprzedaży Biletów oraz w Automatach KKM. Wykaz miejsc, w których można dokonać zakupu biletu okresowego na karcie miejskiej można znaleźć tutaj.

Zakupu można dokonać też korzystając ze strony doładowań online Krakowskiej Karty Miejskiej – eBilet.

W celu dostępu do serwisu, należy się zalogować podając odpowiednie dane (numer karty i/lub numer legitymacji/albumu/uczelni) na stronie logowania.

Po zalogowaniu serwis udostępnia następującą funkcjonalność:

 • podgląd aktualnie ważnych biletów
 • zakup nowego biletu okresowego
 • podgląd zrealizowanych transakcji online (doładowania)

Rozliczenie wykonywanych transakcji realizowane jest za pośrednictwem serwisu płatności online eCard (płatności przelewami online, kartą, itp.)

Ostatnim krokiem, który należy wykonać po zapłaceniu za bilet przy pomocy systemu eBilet jest zapisanie zakupionego biletu na karcie. W tym celu należy udać się do dowolnego automatu KKM, który umożliwia zapis biletu na karcie i przeprowadzić operację zapisu biletu.

Wyjątek przy zapisie biletu okresowego w automacie biletowym, nabywanego przez Internet stanowi bilet Półroczny 5+1 – więcej informacji tutaj.

Bilety przez komórkę

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2017 r. pasażerowie Komunikacji Miejskiej w Krakowie mają możliwość nabywania biletów KMK z wykorzystaniem mobilnych platform do sprzedaży e-biletów poprzez aplikacje. Obecnie bilety można zakupić w systemach: SkyCashmoBILET, mPay, JakDojade oraz zbiletem.pl.

Jednocześnie informujemy, że cały czas można korzystać z aplikacji iMKA, dzięki której można m.in. kupować bilety jednorazowe i okresowe KMK oraz bilety kolejowe.


DYSTRYBUCJA BILETÓW KRÓTKOOKRESOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE W SYSTEMACH MOBILNYCH – DLA WYKONAWCÓW

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2019 r. wszedł w życie zapis Uchwały Nr IV/72/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. umożliwiający zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków w zakresie dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: (0-12) 616 86 29.
Zapytania można kierować również na adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Od czwartku 15 października br. siedziba Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie będzie dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku, w formie elektronicznej na adres email sekretariatu sekretariat@ztp.krakow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego (Dyspozytornia: 12 616 86 87, Dziennik Podawczy: 12 616 86 00, Sekretariat: 12 616 86 02).

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Deklaracja dostępności