Kraków ponownie zleca stworzenie standardów pieszych

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ponownie szuka wykonawcy, który stworzy opracowanie „Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Dokument ma określić wymogi techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura służąca pieszym na terenie Krakowa.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Standardy piesze mają zawierać przełożenie na polskie realia dobrych praktyk znanych z krajów o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i komfortu pieszych w ruchu drogowym oraz przestrzeniach miejskich z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i dokumentów dotyczących infrastruktury pieszej. Dodatkowo w przyszłości ma stanowić wytyczne dla projektantów, organów oraz zarządców opiniujących, jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem opracowania „Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa” jest ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Przykładowe wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszego:

  • sposób organizacji ruchu pieszego
  • podział chodnika na strefy z wyznaczeniem trasy wolnej od przeszkód
  • zasady wprowadzenia nawierzchni dotykowych / wyczuwalnych (pasów prowadząco – informacyjnych oraz pasów ostrzegawczych / pola uwagi)
  • sposób zabezpieczania przed wjazdem i parkowaniem pojazdów
  • zasady oświetlania ciągów pieszych ze wskazaniem kilku preferowanych wariantów w zależności od warunków terenowych i technicznych. Zasady powinny obejmować zróżnicowanie wprowadzanego oświetlenia w zależności od funkcji ciągu pieszego, jak również jego lokalizacji (wariantowe rozwiązania dla ciągu przyjezdniowego, oddzielonego od jezdni, ciągów parkowych lub na biegnących po terenach rekreacyjnych itp.)
  • sposoby rozgraniczenia ciągów pieszych i rowerowych, kształtowania przestrzeni, gdzie występuje kolizja obu strumieni ruchu oraz rozwiązań technicznych na ciągach pieszo-rowerowych
  • funkcjonalność, częstotliwość i ustalanie przebiegu oraz powiązania przejścia dla pieszych z istniejąca infrastrukturą
  • eliminowanie różnic wysokościowych między chodnikiem i jezdnią
  • bezkolizyjne przejścia dla pieszych tunele, kładki w aspekcie kształtowania powiązania wysokościowego, zapewnienia komfortu obsługi oraz bezpieczeństwa użytkowania
  • funkcjonowanie i zasady wyznaczania przejść dla pieszych w poziome jezdni.

Ogłoszenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. Euro na sporządzenie “Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa”:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz Ofertowy

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687