Kontrola biletów

Zasady i warunki prowadzenia kontroli biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zostały określone w REGULAMINIE KONTROLI BILETÓW– przyjętym Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Uprzejmie przypominamy, że w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia, uprawnienie do bezpłatnych podróży na podstawie legitymacji ucznia szkoły podstawowej i dotychczasowych gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie obowiązuje. Związku z czym informujemy o konieczności dokonywania przez uczniów ulgowej opłaty przewozowej w ww. okresie.

Informujemy, że od 1 lutego 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA nie zajmuje się już kontrolą biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Obecnie podmiotem uprawnionym do kontroli biletowej w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie są:

Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o. z filią w Krakowie,
ul. Wileńska 2 A
31-413 Kraków,
tel. 12 306 77 11,
e-mail: kontakt.krakow@zwrenoma.pl,
nr konta: 65 1090 1098 0000 0001 3176 8346

Do dnia 31 grudnia 2017 r. MPK SA w Krakowie będzie nadal prowadziło windykację opłat dodatkowych nałożonych do dnia 31 stycznia 2016 r.

Reklamacje i skargi dotyczące wezwań do zapłaty wystawione przed datą 1 lutego 2016 r. należy składać do MPK SA.

W pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie kontrola biletów odbywa się przez całą dobę. Prowadzona jest przez pracowników spółki kontrolującej, którzy winni być wyposażeni w identyfikator i terminal mobilny służący do kontroli biletów.

UWAGA: od dnia 01.01.2019 r. wszystkie identyfikatory kontrolerów mają kolor niebieski.

Wzór identyfikatora:

renoma2019

Wysokość opłat dodatkowych:

oplaty dodatkowe

W przypadku uiszczenia przez pasażera opłaty dodatkowej i należności za przewóz na miejscu kontroler biletów jest zobowiązany wydać pasażerowi pokwitowanie w formie wypełnionego wzoru potwierdzenia zapłaty.

Wzór potwierdzenia zapłaty (wydruk z terminala mobilnego służącego do kontroli biletów).

Wzór potwierdzenia zapłaty (duk tradycyjny).

W przypadku odmowy zapłacenia należności na miejscu kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tę tożsamość. Po okazaniu dokumentu kontroler na jego podstawie wypisuje i wręcza pasażerowi, za pisemnym, czytelnym potwierdzeniem, wezwanie do zapłaty należności przewozowej (równowartość biletu jednoprzejazdowego) oraz opłaty dodatkowej.

Wzór wezwania do zapłaty (wydruk z terminala mobilnego służącego do kontroli biletów).

Wzór wezwania do zapłaty (druk tradycyjny).


Należność z tytułu wezwania do zapłaty  należy uiścić w terminie 14-tu dni od daty wystawienia wezwania. Jeżeli pasażer ureguluje należność w ciągu 7 dni od daty przejazdu, opłata dodatkowa zostaje obniżona zgodnie z obowiązującą taryfą.

Płatności można dokonać:

– w siedzibie Firmy Z. W. „Renoma” Sp. z o.o. (adres powyżej) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz w środy w godz. 10.00 – 18.00,

albo

– przesłać na konto:

Santander Bank Polska S.A.
65 1090 1098 0000 0001 3176 8346
jako tytuł wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty.

Każdy podróżny, który jest właścicielem ważnego biletu imiennego, okresowego – KKM lub jest posiadaczem dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, którego nie posiadał przy sobie w czasie kontroli, może w ciągu 7 dni od chwili wystawienia wezwania do zapłaty okazać taki dokument celem otrzymania zwrotu zapłaconej opłaty dodatkowej lub anulowania otrzymanego wezwania do zapłaty.

Okazanie może być dokonane osobiście, w siedzibie  Z.W. Renoma, przy ul. Wileńskiej 2a, w Krakowie lub korespondencyjnie. W przypadku KKM  lub biletu okresowego, zapisanego na legitymacji, dopuszczalne jest przesłanie skanu, w jakości pozwalającej na identyfikację numeru karty i numeru klienta / albumu, na adres:reklamacje.krakow@zwrenoma.pl. W przypadku nieokazanego podczas kontroli dokumentu, uprawniającego do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, należy przesłać jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notariusza, listem poleconym na adres: Zakłady Wielobranżowe Renoma, ul. Wileńska 2a, 31-413 Kraków. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 7 dni od  kontroli. Warunkiem zwrotu pobranej opłaty dodatkowej lub anulowania wezwania do zapłaty, w każdym z powyższych przypadków, jest dokonanie przelewem, opłaty manipulacyjnej, w wysokości 10,00 zł, na rachunek podany powyżej ( również w terminie 7 dni od wystawienia opłaty / wezwania ).

Każdy podróżny, który nie ureguluje opłaty lub nie wyjaśni sprawy w terminie może spodziewać się otrzymania wezwania do zapłaty, kierowanego przez dział windykacji.

W przypadku braku reakcji na pisma wzywające do uregulowania należności, po upływie 3 miesięcy od chwili wystawienia wezwania do zapłaty, dział windykacji skieruje do Sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, co zwiększy należność o odsetki ustawowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego. W przypadku braku reakcji na nakaz zapłaty, zostanie skierowany wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji zasądzonej przez Sąd należności, co zwiększy koszty zadłużenia o koszty egzekucji komorniczej.

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej, może zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2019 pkt. 32. r. złożyć reklamację:

1) pocztą elektroniczną (w formie dokumentowej) na adres e-mail: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl

2) w formie pisemnej do Z.W. „Renoma” Sp. z o.o. przy ul. Wileńskiej 2A w Krakowie.

3) osobiście w siedzibie Spółki Z.W. Renoma (adres powyżej).

Zastrzega się, że nie będzie rozpatrywana reklamacja dotycząca wezwania do zapłaty, uregulowanego u kontrolera, a pozbawionego danych osobowych pasażera.

Termin złożenia reklamacji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego każda reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) nazwę i siedzibę adresata

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, (…)) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków formalnych podróżny zostanie wezwany do usunięcia braków terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionych dokumentów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30